Uncategorized

استیج موتوردار

یکی از ابزارهایی که در استفاده از میکروسکوپ‌های نوری و آزمایش‌های مبتنی بر تصویربرداری میکروسکوپی نیاز جدی به آن پیدا می‌شود استیج موتوردار است. زیست هوش‌افزار عقیق این محصول را برای بهبود کیفیت و کاهش زمان آزمایش‌های حوزه‌ی ژنتیک و پاتولوژی ارائه داده که قابلیت اضافه شدن به طیف وسیعی از میکروسکوپ‌های نوری را دارد.
مطالعه بیشتر