slider

عکس‌برداری از نمونه انسانی

از نمونه‌های افراد مختلف با میکروسکوپ پیشرفته عکس‌برداری شده و این عکس به عنوان ورودی به نرم‌افزار عقیق داده می‌شود.

آزمایشگاه زیست هوش‌افزار عقیق

در آزمایشگاه عقیق به انجام کارهای تحقیقاتی بر روی دو رشته مطرح امروزی بیوانفورماتیک و هوش مصنوعی پرداخته می‌شود.

دسته‌بندی کروموزوم‌ها

نرم‌‌افزار آمیتیس عقیق قادر خواهد بود کروموزوم‌ها را از روی عکس ارسالی به درستی دسته‌بندی کرده و در اختیار پزشک متخصص قرار دهد.