عکس‌برداری از نمونه انسانی

عکس‌برداری از نمونه انسانی

از نمونه‌های افراد مختلف با میکروسکوپ پیشرفته عکس‌برداری شده و این عکس به عنوان ورودی به نرم‌افزار عقیق داده می‌شود.